علمی و مستند

برای نمایش فیلم ابتدا آن را از لینک زیر دانلود کنید

 جذب آب در گیاهان

جذب عناصر معدنی در گیاهان