کود

 • آلی ارگانیک بهداشتی (مرغی، گوسفندی، گیاهی و...)
 • پیت ماس
 • کوکوپیت
 • تک عنصره مایع (آهن، روی، بر، منگنز، منزیم ، کلسیم و ...)
 • تک عنصره پودری (آهن، روی و...)
 • کمپلکس مایع
 • کمپلکس پودری
 • اسیدهای آمینه
 • اسیدهای هیومیک
 • فولویک اسید
 • هورمون ها و تنظیم کننده های گیاهی (نفتالین استیک اسید، اسید جیبرلیک)
 • رنگ دهنده میوه
 • جلوگیری کننده ریزش میوه به خصوص قبل از برداشت
 • محرک رشد ریشه و ...
 • کودهای ارگانیک
 • کودهای مخصوص فروت ست و تشکیل میوه